Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Gwara Warszawska (zwane dalej Stowarzyszeniem)z siedzibą pod adresem Okopowa 47C/21, 01-059Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469094, posiadające NIP: 9512370756 oraz REGON: 146828668.

Stowarzyszenie Gwara Warszawska jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się ze Stowarzyszeniem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy ferajna@gwara-warszawska.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez Stowarzyszenie dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – w formie dokumentacji papierowej.
Stowarzyszenie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe (m.in. poprzez współpracę z profesjonalną firmą informatyczną, zajmującą się obsługą systemów IT).

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?
Stowarzyszenie, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe pomiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz Stowarzyszenia – m.in.:
• dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT.
• dostawcom obsługi księgowej Stowarzyszenia.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi z Stowarzyszenie zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich celach.
Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie, ma prawo do:
• Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
• Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
• Informacji o prawie do przenoszenia danych.

Aby skontaktować się ze Stowarzyszeniem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy ferajna@gwara-warszawska.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Dane użytkowniczek i użytkowników strony w domenie http://gwara-warszawska.waw.pl.
Cel zbierania danych: Za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenie przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.
Typ zbieranych danych: Do analizowania i generowania statystyk stron Stowarzyszenie używa Google Analytics. Narzędzie to pozwala Stowarzyszeniu przede wszystkim na analizowanie liczby i jakości odwiedzin stron, a także podstawowych informacji nt. użytkowników (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i ich zachowania. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Stowarzyszenia.

Na stronie gwara-warszawska.waw.pl nie jest wymagana rejestracja – użytkownicy mogą korzystać z niej anonimowo. Podanie danych identyfikacyjnych wymagane jest jednak wtedy, kiedy użytkownik chce np. przekazać darowiznę.

Okres przechowywania danych: Stowarzyszenie przechowuje Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Google Analytics do końca swojej działalności.

Dane uczestniczek i uczestników szkoleń i innych wydarzeń

Cel zbierania danych: Organizacja szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń publicznych.
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestników, wyrażanej podczas rejestracji na wydarzenie.
Typ zbieranych danych: Stowarzyszenie organizuje szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia publiczne (np. kino plenerowe). Jeśli w przypadku danego wydarzenia konieczna jest uprzednia rejestracja uczestników, Stowarzyszenie gromadzi i przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i do kontaktu z uczestnikami, w tym:
• Imię i nazwisko,
• Adres e-mail,
• Numer telefonu,
• Innych danych niezbędnych ze względu na charakter wydarzenia.
W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zarejestrowania się na wydarzenie. Dane są wykorzystywane tylko w celu organizacji i ewaluacji danego wydarzenia.
Odbiorcy danych: W niektórych przypadkach Stowarzyszenie udostępnia zbierane dane osobom trzecim, np. organizacjom, które są współorganizatorami danego wydarzenia. W takim przypadku informacja o udostępnianiu danych zwarta jest w regulaminie wydarzenia.
Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w celu zarządzania relacjami, dane osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przechowywane są przez okres 2 lat od dnia rejestracji na wydarzenie. Dane uczestnika wydarzenia mogą zostać usunięte na jego wniosek w dowolnym momencie. W tym celu uczestnik powinien skontaktować się ze Stowarzyszeniem poprzez adres ferajna@gwara-warszawska.waw.pl.

Dane osób wspierających Stowarzyszenie darowiznami
Darczyńcy mogą wpierać Stowarzyszenie finansowo, przekazując darowizny:
– przelewem na rachunek bankowy
W przypadku darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenie z uwagi na obowiązki prawne przetwarza dane osobowe przekazane przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres.
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego.

Dane ludzi mediów
Cel zbierania danych: Stowarzyszenie przetwarza dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.
Typ zbieranych danych: Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji.
Okres przechowywania danych: Dane przetwarzane są do końca działalności Stowarzyszenia.

Pliki cookies
Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności.
Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.
Stowarzyszenie wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
1. tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.
Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.
Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.